Likteņa matrica


Mēs strādājam ar dažādiem profesionāļiem, kas savā praksē pielieto dažās alternatīvās izziņas metodes, lai palīdzētu Jums apzināt un atvērt savu potenciālu, gan biznesa vidē, gan ģimenes dzīvē. Aicinājām uz sarunu Amēliju Irinu Aleksandrovu, kas pēc izglītības ir psiholoģe, un šobrīd sniedz konsultācijas par likteņa matricu. 


Kas ir Likteņa matrica? 

Likteņa matrica ir sakrāla ģeometrija, kas rakstīta kodos un numeroloģiski aprēķināta pēc dzimšanas datuma vai dokumenta datuma. Matricā, mūsu dzīves enerģija pārvietojas atbilstoši dotajām programmām, plus un mīnus, un tas parāda mūsu likteņa un apziņas televizoru, apziņas enerģija tiek aprēķināta ar plus un mīnus poliem. Likteņa matrica ir dzīvā enerģētiskā, garīgā un materiālā struktūra. Kāpēc materiālā, jo tā ir jūtama fizikā. Matrica ietekmē visas cilvēka dzīves sfēras, satur visas dzīves doktrīnas un zināšanas, likumus un polaritātes. Galvenais ir prasme un prasme to lasīt. Matrica ir dzīvs instruments un atrodas cilvēka iekšienē, un saskarē ar to, struktūra atdzīvojas un apziņas matrica mainās vadītāju padeves enerģētisko impulsu dēļ.


Vai darbā ar klientiem pielieto vēl kādas citas metodes? 

Jā, es lietoju ezotērikas un maģijas paņēmienus, strādājot ar klientiem atsevišķās sesijās, ja nepieciešams strādāt ar struktūru un ārējām ietekmēm (karmu, planētu utt.). Pēc atsevišķa pieprasījuma, izmantoju arī metaforiskas kārtis, pozitīvu prognožu programmēšanu, darbu ar ķermeņa “dziedinošo terapiju”, neloģisko Losevu metodi. Konsultācijas par lotosa dzimšanu. Es pasniedzu cilvēku grupām, alķīmisko zināšanu skolu.


Kā Tu līdz šim nonāci? 

Visa sākums ir atrodas jau bērnībā, kad 5 gadu vecumā es redzēju ģimenes un cilvēka garīgo uzbūvi, kas šajā laikā notiek ar katru bērnu, bet fakts, ka reālajā dzīvē redzam pilnīgas nesaskaņas, zaudējam pārliecību par to. Manā gadījumā man izdevās redzēt un saprast karmiskos likumus. Paredzēt nākotni, kas atspoguļojas mūsu tagadējā laikā. Laika gaitā es sapratu un jutu, ka man pieder neparasta enerģija, kas man ļāva 8 gadu vecumā radīt darbojošos alķīmiskos eliksīrus, šo mistiku un alķīmiķas enerģiju, kā es to tagad definēju. Es skaidri apzinos, ka es saņemu planētu atbalstu, tāpat kā daudzi īpaša laika bērni. Tas viss mani pamudināja mācīties un apgūt rīkus, atrast skolotājus un būt dziedniecei. Es izvēlējos Likteņa matricu, jo tajā ir viss, tā ir unikāla. Jūs pastāvīgi attīstāties kopā ar to.


Kāpēc izvēlies praktizēt tieši par Likteņa matricu?

Tur nav daudz ko teikt - tāpēc, ka tā ir unikāla!


Kā šīs zināšanas ir noderējušas Tev pašai? 

Tā nostiprināja manu dzīves ceļu un nepārtraukti paver jaunas zināšanas. Tā ir dzīva!


Kam un kā tieši noder šī matrica?

Matrica ir noderīga jeb kurai personai. Pirmkārt, var atdzīvināt cilvēku, jo pieskaroties matricai, enerģija atdzīvina un piepilda cilvēku. Otrkārt, jūs varat apmierināt jebkuru pieprasījumu par jebkuru tēmu, bērniem, ģimeni, attiecībām, veselību, aizsardzību, zemapziņu, karmu, nesošām programmām un, biznesā, kā uzņēmējdarbībā utml. Matrica ir piemērota gan cilvēkiem, gan nedzīvā lietām. 


Kā norit Tava konsultācija?

Cilvēks pie manis vēršas ar lūgumu palīdzēt, piemērām, biznesa jomā. Pēc pieprasījuma es zīmēju, atveru matricu. Tā ir piepildīta ar enerģiju un, kad matrica atdzīvojas, tad es sāku lasīt kodus, sinastrijas utt. Tikai pēc tam mēs tiekamies ar klientu un informācija tiek pārrunāta, es dodu ieteikumus. Konsultācijā trādāju ar cilvēka apziņas un Dvēseles struktūru.


Vai vari padalīties ar stāstiem, kā šīs konsultācijas ir noderējušas Taviem klientiem? 

Parasti apzināšanās klientam rodas pēc kāda laika, enerģijas laika izmaiņu dēļ, dažreiz pēc nedēļas, dažreiz uzreiz, dažreiz pēc gada un dažreiz pēc 10 gadiem. Viss ir atkarīgs no cilvēka gatavības un viņa pieņemšanas. Un tas radikāli atjauno un maina viņa dzīvi, ja viņš ievēro ieteikumus. Klients piedzīvo izmaiņas un kļūst nedaudz atšķirīgs. Viņš atrod savus jaunos rīkus, veic jaunus atklājumus sevī un pasaules izpratnē, stiprina attiecības un daudz ko citu. Cilvēks pārvietojas atbilstoši savam ceļam. Ja mēs runājam par biznesu, ir izmaiņas, tiek veidots virziens, cilvēki, enerģija, ja jūs īpaši ievērojat ieteikumus. Laika gaitā es saņemu atsauksmes, dažreiz to jūtu attālināti. Pēc savas būtības esmu empāts un praktizēju gaišredzību.Что такое Матрица судьбы?

Матрица судьбы это сакральная геометрия прописанная кодами и нумерологически, рассчитанными по дате рождения или дате документа. В матрице движется наша энергия жизни по заданным программам в плюсе и минусе и которая показывает наш телевизор судьбы и сознания, который просчитывается т.е. энергия сознания просчитывается с полюсом плюс и минус. Матрица судьбы это живая энергетическая, духовная и материальная структура. Почему материальная, потому что она ощущается на физике. Матрица затрагивает все сферы жизни человека, содержит все доктрины и знания жизни, законы и полярности. Главное это умение и навык ее читать, т.к. матрица живой инструмент и находится внутри человека, и в соприкосновении с ней структура оживает и меняется матрица сознания за счет энергетических импульсов подачи проводника. 


Используешь ли Ты какие-то другие методы работы с клиентами?

Да, я использую эзотерические и магические техники в работе с клиентами на отдельных сессиях, если необходимо работать со структурой и внешними влияниями (кармическими, планетарными и т.д.). Также использую карты метафорические, положительное предсказательное программирование, работу с телом “целительная терапия”, нелогичный метод Лосева по отдельному запросу. Консультирую по лотосовому рождению. Набираю группу людей в школу Алхимических знаний жизни.


Как Ты начала это?

Начало это детство, когда в возрасте 5 лет я увидела духовную структуру семьи и человека, что происходит с каждым ребенком в это время, но то, что мы видим полное не соответствие в реальной жизни, то теряем доверие к этому. В моем случае у меня получилось увидеть и понять кармические законы. Предвидеть будущее, которое имеет отражение в наше время сейчас. Со временем поняла и почувствовала, что владею необычной энергией, что позволило мне в возрасте 8 лет создавать алхимические эликсиры работающие, эта энергия мистика и алхимика, так я ее определила сейчас. Я четко осознаю, что получаю планетарную поддержку, как и многие дети особого времени. Все это сподвигло меня обучаться и познавать инструменты, находить учителей и быть целителем. Матрицу судьбы я выбрала потому что в ней есть все, она уникальна. С ней постоянно развиваешься.


Почему выбрала практиковать Матрицу судьбы?

 Потому что она уникальна.


Какую пользу это знание принесло Тебе?

Это укрепило меня в своем пути и открывает мне знания постоянно т.к. она живая.


Кому конкретно выгодна Матрица судьбы и как?

 Матрица полезна для любого человека. В первую очередь чтобы оживить человека, т.к. прикасаясь к матрице энергия оживает и наполняет человека. Во вторых Вы можете удовлетворить любой запрос, на любую тему, дети, семья, отношения, здоровье, защита, подсознание, карма, программы вынашивания и цветок жизни, календарь событий, гороскоп, предпринимательство и др. Матрица применима как для людей, так и для документов. Матрица работает долгосрочно. 


Как проходит твои консультации?

Первое это запрос. После запроса я прорисовываю, открываю матрицу. Она наполняется энергией и когда матрица оживает, тогда начинаю читать коды, синастрии и т.д. Только потом мы встречаемся с клиентом и передается информация, даю рекомендации и в процессе работы со структурой сознания и Души человека, как бы не видимым образом, осознание приходит во времени. 


Можешь ли Ты поделиться историями о том, какую пользу эти консультации принесли вашим клиентам?

Обычно реализация и осознание к клиенту приходит через какое то время, в силу энергетических изменений во времени, иногда через неделю, иногда сразу, иногда через год, а бывает и через 10 лет. Все зависит от готовности человека, его принятии. И это кардинально перестраивает и меняет его жизнь, если он следует рекомендациям. Клиент проходит изменения и становится немного другим. Находит свои новые инструменты, делает новые открытия в понимании себя и мира, укрепляются отношения и другое. Человек движется соответственно своему пути и осознанно. Если говорить о бизнесе, происходят изменения, направление выстраивается, люди, энергетика, если следовать рекомендациям в особенности. Я получаю со временем обратную связь, иногда ее ощущаю дистанционно т.к. по природе эмпат и практикую ясновидение.